Landform Analysis
Founded by Stefan Kozarski
Published by the Association of Polish Geomorphologists
Indexed
h-index=20
by Goggle Scholar

ARIANTA
BASE
BazTech
CBGiOS
CEON
CGP - Contents
Crossref
DOAJ
ERIH Plus
EZB
Genamics
GeoRef
HeBIS
Index Copernicus
KBN
KIT
LoC
MNiSzW - 70 pkt
PBN
POL-index
ResearchBib
Scilit
Socolar
Ulrichsweb
ULS
WorldCat
WZB
ZDB
The purpose of the Landform Analysis journal/book series is to publish papers and monographs of high scientific or practical interest in any aspects of geomorphological studies. It comprises research into landforms and geomorphological processes. Topics include analytical techniques/methods for regional/global and dynamic aspects of geomorphic systems. The language of the journal/series is English and/or Polish. The journal has an Open Access statement (see below for the statement and license). ISSN: (p)1429-799X; (e)2081-5980.
Join the Landform Analysis as an author and a reader!

Home Volumes Editorial Board Submission e-mail

Aims and scope   Cele i zakres
Landform Analysis publishes double-blind peer-reviewed papers across the full scope of geomorphology from theoretical considerations to applied approaches. Geomorphological works with a broad environmental aspect, e.g. geological, stratigraphical, lithological, hydrological climatological etc., are particularly valuable. Scope of Landform Analysis includes all geomorphological aspects of processes, landforms, and deposits: tectonic, structural, volcanic, denudational, mass movement (slope), fluvial, glacial, proglacial, periglacial, paraglacial, karstic, aeolian, littoral, coastal, marine and so on, and also geohazards, geodiversity, and geoheritage. Particular emphasis is placed on the geomorphology of the Pleistocene, Quaternary, and Holocene ages and from local to global spatial scales. Articles on geomorphological matters of methods, quantitative analyses, modelling, GIS, LiDAR, and remote sensing are also accepted.
Landform Analysis publishes: monographs, original scientific papers, short scientific news, polemics concerning the papers published in Landform Analysis, and paid advertisements concerning scientific equipment and publications.
Landform Analysis publikuje wzajemnie niewidoczne recenzowane artykuły z całego zakresu geomorfologii od rozważań teoretycznych do podejść stosowanych. Szczególnie cenne są prace geomorfologiczne z szerokim aspektem środowiskowym, np. geologicznym, stratygraficznym, litologicznym, hydrologicznym, klimatycznym itp. Zakres Landform Analysis obejmuje wszystkie geomorfologiczne kwestie związane z procesami, formami i osadami: tektonicznymi, strukturalnymi, wulkanicznymi, denudacyjnymi, ruchów masowych (stokowymi), rzecznymi, lodowcowymi, proglacjalnymi, peryglacjalnymi, paraglacjalnymi, krasowymi, eolicznymi, jeziornymi, brzegowymi, podmorskimi itd., a także geozagrożeniami, georóżnorodnością, i geodziedzictwem. Szczególny nacisk położony jest na geomorfologię wieku plejstoceńskiego, czwartorzędowego i holoceńskiego oraz na skale przestrzenne od lokalnej do globalnej. Akceptowane są również artykuły o geomorfologicznej tematyce metodycznej, analizy ilościowej, modelowania, GIS, LiDAR i zdalnej rejestracji.
Landform Analysis publikuje: monografie, oryginalne artykuły naukowe, krótkie doniesienia naukowe, polemiki w odniesieniu do tekstów publikowanych w Landform Analysis oraz płatne reklamy sprzętu naukowego lub publikacji.
Editor-in Chief declare that electronic versions of articles are compatible with paper (original) versions.Redakcja deklaruje, że wersje elektroniczne artykułów są zgodne z wersjami papierowymi (pierwotnymi).


International standards for authors | Committee on Publication Ethics | Basic principles for reviewing | Review Form | Open Access Statement | Open Access License


Contact: Landform Analysis, Association of Polish Geomorphologists, B.Krygowskiego St. 10, 61-680 Poznań, Poland, phone: +48-618296174, e-mail: sgp (at) sgp.org.pl

Volumes
We collect papers for new volumes of LA.
Volume 41, 2022 Volume 42, 2023 Volume 43, 2024
Volume 37, 2018 Volume 38, 2019 Volume 39, 2020 Volume 40, 2021
Volume 33, 2017 Volume 34, 2017 Volume 35, 2017 Volume 36, 2018
Volume 29, 2015 Volume 30, 2015 Volume 31, 2016 Volume 32, 2016
Volume 25, 2014 Volume 26, 2014 Volume 27, 2014 Volume 28, 2015
Volume 21, 2012 Volume 22, 2013 Volume 23, 2013 Volume 24, 2013
Volume 17, 2011 Volume 18, 2011 Volume 19, 2012 Volume 20, 2012
Volume 13, 2010 Volume 14, 2010 Volume 15, 2011 Volume 16, 2011
Volume 9, 2008 Volume 10, 2009 Volume 11, 2009 Volume 12, 2010
Volume 5, 2007 Volume 6, 2008 Volume 7, 2008 Volume 8, 2008
Volume 1, 1997 Volume 2, 1999 Volume 3, 2002 Volume 4, 2003


Copyright © 1998- by The Association of Polish Geomorphologists, Poznan
Last updated: April 4, 2024
This text is licensed to the public under the Creative Commons Attribution 3.0 License.