Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot. P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski
Dyplom przyznany przez Komisję Geomorfologii Polskiego Towarzystwa Geograficznego:
Dyplom przyznany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich:
Dyplom im. Stefana Kozarskiego przyznany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich:
 

1981/82 

Dr Bogdana Izmaiłow

Geomorfologiczna działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach

Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1983 

Dr Kazimierz Krzemień

Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1984 

Dr Przemysław Gonera

Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym Vistulianie i holocenie

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1985 

Dr Barbara Antczak-Górka

Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w pradolinie warszawsko-berlińskiej i południowej części przełomu poznańskiego podczas późnego vistulianu

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1986 

Dr Zbigniew Zwoliński

Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1988 

Dr Leszek Kasprzak

Dyferencjacja mechanizmow formowania stref marginalnych faz leszczynskiej i poznanskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1989 

Dr Adam Łajczak

Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Polska Akademia Nauk w Krakowie

1992 

Dr Wojciech Wysota

Morfogeneza środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego w świetle badań osadów i form zlodowacenia vistuliańskiego

Promotor: Prof. dr hab. Władysław Niewiarowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1993 

Dr Alfred Stach

Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej i ich wpływ na morfodynamikę stoków mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1994 

Dr Ewa Smolska

Funkcjonowanie systemu korytowego w obszarze młodoglacjalnym na przykładzie górnej Szeszupy (Pojezierze Suwalskie)

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Uniwersytet Warszawski

1996 

Dr Małgorzata Mazurek

Zmienność transportu fluwialnego jako przejaw charakteru funkcjonowania współczesnego systemu denudacyjnego strefy młodoglacjalnej (zlewnia Kłudy, Pomorze Zachodnie)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1997 

Dr Wojciech Dobiński

Warunki występowania zmarzliny w alpejskim piętrze Tatr Wysokich

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Paweł Molewski

Rynna Gopła - problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas recesji lądolodu vistuliańskiego

Promotor: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1999 

Dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia

Ewolucja środkowego odcinka doliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

2002 

Dr Joanna Petera

Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Turkowska

Uniwersytet Łódzki

Dr Leszek Gawrysiak

Współczesna ewolucja suchych dolin lessowych w świetle badań terenowych i symulacji komputerowych

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Pękala

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2003 

Dr Elżbieta Gorczyca

Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2004 

Dr Piotr Weckwerth

Morfogeneza wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistulianu

Promotor: Prof. dr hab. Edward Wiśniewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2005 

Dr Piotr Owczarek

Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego

Promotor: Prof. dr hab.Kazimierz Klimek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2006 

Dr Marek Majewski

Procesy denudacyjne w rynnie jeziora Jasień

Promotor: Prof. dr hab. Wacław Florek

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

2007 

Dr Joanna Korpak

Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2008 

Dr Piotr Hermanowski

Paleoglacjologia lobu Odry w czasie zlodowacenia wisły, Polska północno-zachodnia i północno-wschodnie Niemcy

Promotor: Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2009 

Dr Agnieszka Placek

Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle odporności skał i numerycznego modelu wysokości

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Migoń

Uniwersytet Wrocławski

2010 

Dr inż. Jerzy Zasadni

Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie

Promotor: Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2011 

dr Piotr Kłapyta

Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Adam Nawrot

Operation of the small glacierized catchment geosystem (Arie, Spitsbergen)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012 

dr Aleksandra Majecka

Postwarciańskie przekształcenia rzeźby obszarów wododziałowych na Wysoczyźnie Łódzkiej (na przykładzie międzyrzecza Mrogi i Mrożący)

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Turkowska

Uniwersytet Łódzki

2013 

dr Jakub Małecki

The present-day state of Svenbreen (Svalbard) and changes of its physical properties after the termination of the Little Ice Age

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014 

dr Karol Tylmann

Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wysota, prof. dr hab. Jan Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń

2016 

dr Katarzyna Biejat

Morfodynamika wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru

Promotor: dr hab. Bogdana Izmaiłow, dr hab. Maciej Dłużewski

Uniwersytet Warszawski

dr Michał Łyp

Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki w Beskidach Zachodnich

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Eliza Płaczkowska

Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Warunki konkursu na najlepszą pracę doktorską
w zakresie geomorfologii 

  Nawiązując do Statutu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (§9, p.19) oraz Regulaminu nadania dyplomu im. Stefana Kozarskiego za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geomorfologii co roku ogłaszany jest konkurs na najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii w danym roku kalendarzowym.

  Zgłoszone wnioski są rozpatrywane przez Komisję ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską, której członkowie powoływani są przez Zarząd Główny SGP.

  Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków wraz z rozprawą i opinią promotora w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) na adres elektroniczny Zarządu Głównego SGP – sgp@sgp.org.pl lub adres pocztowy - Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

  Regulamin nadania dyplomu im. Stefana Kozarskiego
  za najlepszą rozprawę doktorską
  w zakresie geomorfologii 

  1. Rozprawa doktorska zgłoszona do wyróżnienia dyplomem winna obejmować problematykę geomorfologiczną.
  2. Rozprawa, która ma być wyróżniona dyplomem, została obroniona w roku poprzedzającym nadanie dyplomu.
  3. Kandydat do dyplomu nie może przekroczyć 35 roku życia.
  4. Rozprawa w maszynopisie wraz z pełną dokumentacją albo jako publikacja/cykl publikacji winna być przedstawiona w postaci pliku pdf.
  5. Do wniosku o nadanie dyplomu musi być dołączona krótka opinia merytoryczna promotora o rozprawie.
  6. Rocznie nadaje się tylko jeden dyplom za rozprawę doktorską (albo więcej, jeżeli kilka prac uzyskało taką samą najwyższą ocenę), która wyróżnia się wysokim poziomem przedstawionego problemu naukowego, oryginalnością i walorami formalnymi. Jeśli zgłoszone rozprawy nie spełniają tych wymogów, dyplomu za dany rok nie nadaje się.
  7. W celu dokonania oceny poziomu zgłoszonych rozpraw doktorskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich powołuje Komisję ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii.
  8. Wynik konkursu jest ogłaszany co roku na stronie internetowej SGP, a laureatowi konkursu wręczany jest Dyplom im. Stefana Kozarskiego za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geomorfologii.