Brzegi jeziora Łebsko fot. W.TylmannOkolice Grunwaldu fot. P.MolewskiWzgórza Dylewskie fot. K.TylmannWysoczyzna Dobrzyńska fot. M.FabiszewskiWysoczyzna Chełmińska fot. M.FabiszewskiKasprowy Wierch fot. P.MolewskiDolina Pięciu Stawów Polskich fot. P.MolewskiPojezierze Brodnickie fot. M.FabiszewskiUjście Piaśnicy do Bałtyku fot. P.MolewskiDolina Drwęcy fot. M.Fabiszewski

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

2014

 • X Zjazd Geomorfologów Polskich "Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość", Toruń, 15-19.09.2014. (link)
 • Konferencja "Geomorfologia stosowana - Zastosowanie metod geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska", Warszawa, 4-6.06.2014.
 • III Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne "Znaczenie mikromorfologii ziarn kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych", Warszawa, 19.03.2014.

2013

 • Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań, 14-15.11.2013.
 • II Konferencja "GIS W NAUCE", Lublin, 24-26.06.2013.
 • Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Stará Lesná, Tatranská Lomnica (Slovakia), 22-24.06.2013.
 • Konferencja "Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych", Słupsk-Ustka, 10-12.06.2013.
 • Konferencja "Aktualne zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych w środkowej Europie (Polska, Słowacja) - skutki geoekologiczne", Mąchocice Kapitulnec, 27-29.05.2013.
 • II Konferencja "Geoekosystem wybrzeży morskich", Międzyzdroje, 16-17.05.2013.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Georóżnorodność Niecki Nidziańskiej", Ponidzie, 22-24.05.2013.
 • VI Seminarium "Funcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych – Wpływ antropopresji na funkcjonowanie zlewni i dolin rzecznych", Luboradza, 23-26.04.2013.
 • III Warsztaty Lodowe "Problemy rzek - zabudowa hydrotechniczna rzek a zagrożenie powodziami zatorowymi", Toruń, 21-22.02.2013.

2012

 • Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej "Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego", Uniejów, 13-15.06.2012.
 • X Konferencja "Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku", Słupsk-Ustka, 4-5.06.2012.
 • II Sedymentologiczne spotkanie dyskusyjne "Analiza minerałów ciężkich – źródło wiedzy o środowiskach sedymentacyjnych", Warszawa, 24.04.2012.

2011

 • IX Zjazd Geomorfologów Polskich "Georóżnorodność rzeźby Polski", Poznań, 20-22.09.2011.
 • Warsztaty Geograficzne "GIS – teledetekcja środowiska", Poznań, 13–17.06.2011.
 • Warsztaty Geochemiczne "Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego", Warszawa, 9–11.06.2011.
 • Międzynarodowe Warsztaty Geomorfologiczne dla Młodych Naukowców "Bezpośrednie metody badań procesów fluwialnych jako podstawa w geomorfologii dynamicznej", Bydgoszcz-Ciechocinek, 23–25.05.2011.
 • VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne "Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych", Ameliówka, 17–18.05.2011.

2010

 • I Sympozjum Morskiej Geomorfologii "Metody badań", Gdańsk, 8–9.12.2010.
 • Konferencja "Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych – rzeźba i osady", Warszawa, 2–3.12.2010.
 • Warsztaty Geograficzne KNG "GIS – woda w środowisku", Poznań, 7–11.06.2010.
 • I Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne "Analiza uziarnienia – rzeczywista jej wartość interpretacyjna", Warszawa, 18.05.2010.
 • 5th International Symposium on Gully Erosion "Human Impact on Gully Erosion", Lublin, 20–25.04.2010.
 • Konferencja "Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych", Golejów k. Staszowa, 15–16.04.2010.
 • XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i różnokierunkowej, narastającej antropopresji", Międzyzdroje, 14–16.04.2010.

2009

 • V Sympozjum "Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych - Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji", Kołobrzeg, 26–28.10.2009.
 • Konferencja Geomorfologów Polskich "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28–30.09.2009.
 • Międzynarodowa Konferencja "Geoekologiczne problemy gór wysokich", Tatrzańska Łomnica, 15–18.09.2009.
 • Ogólnopolskie Warsztaty Terenowe "Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki)", Lublin, Guciów, 9–12.09.2009.
 • Warsztaty Geograficzne "GIS – platforma integracyjna geografii", Poznań, 15–19.06.2009.
 • I Ogólnopolska Konferencja "Geoekosystem wybrzeży klifowych", Międzyzdroje, 4–6.06.2009.
 • VII Warsztaty Terenowe i IV Sympozjum SAS (Sympozjum Archeologii Środowiskowej) "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", Kórnik, 20–22.05.2009.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo", Kraków, 17–18.04.2009.

2008

 • V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań, 20–21.11.2008.
 • Konferencja "Geomorfologia Sudetów. Stan badań i perspektywy", Sokołowsko, 16–17.10.2008.
 • VIII Zjazd Geomorfologów Polskich "Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby", Słupsk, 10-13.09.2008.
 • Konferencja "Antropopresja w górach i na przedpolu", Głuchołazy, 24–27.06.2008.
 • VIII Konferencja "Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku", Słupsk, 12–14.06.2008.

2007

 • Konferencja "Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady" (dedykowana prof. dr hab. E. Mycielskiej-Dowgiałło w 75-lecie urodzin), Warszawa, 25–26.10.2007.
 • Konferencja "Morfotwórcza rola lodowców i lądolodów plejstoceńskich i współczesnych" (dedykowana prof. dr. hab. E. Wiśniewskiemu w 70-lecie urodzin), Słupsk, 12.10.2007.
 • Konferencja "Funkcjonowanie geoekosystemów jeziornych", Międzyzdroje, 9–11.10.2007.
 • VI Warsztaty Terenowe "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", Sejny–Suwałki, 14–16.06.2007.
 • International Conference "TRACE – Tree Ring in Archeaology, Climatology and Ecology", Zakopane, 27–30.04.2008.

2006

 • IV Seminarium "Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych - Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym", Kołobrzeg, 20–22.09.2006.
 • Seminarium terenowe "Studia interdyscyplinarne nad lessami – problemy metodyczne", Sandomierz, 14–16.09.2006.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych", IV Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Święty Krzyż, 11–13.05.2006.
 • V Warsztaty Terenowe "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", Lądek-Zdrój, 5–7.05.2006.
 • Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Poznań, 20–21.03.2006.

2005

 • VII Zjazd Geomorfologów Polskich "Współczesna ewolucja rzeźby Polski", Kraków, 19-22.09.2005.

2002

 • VI Zjazd Geomorfologów Polskich "Środowiska górskie – ewolucja rzeźby", Jelenia Góra, 11-14.09.2002.

2000

 • V Zjazd Geomorfologów Polskich "Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku", Toruń, 11-14.09.2000.

1998

 • IV Zjazd Geomorfologów Polskich "Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce", Lublin, 3-6.06.1998.

1995

 • III Zjazd Geomorfologów Polskich "Procesy geomorfologiczne – zapis w rzeźbie i osadach", Sosnowiec, 27-29.09.1995.

1993

 • II Zjazd Geomorfologów Polskich "Morfologia gór średnich", Lądek Zdrój, 4-7.10.1993.

1991

 • I Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 24-25.09.1991.